Itinerario de acogida

Privacy policy

Het doel van dit privacybeleid is u te informeren over de wijze waarop de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van het verplicht inburgeringstraject voor nieuwkomers in Brussel.

Onder persoonsgegevens wordt er verstaan: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (naam/voornaam, contactgegevens, IP-adres, enz).

1.Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De GGC is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens:

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC)

Belliardstraat 71, bus 1,

1040 Brussel

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: dataprotection@ccc.brussels.

2.Met welk doel maken wij gebruik van uw persoonsgegevens?

Om op een efficiënte manier uitvoering te kunnen geven aan de ordonnantie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers werd er door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie een uniform computergestuurd systeem voor de opvolging van dossiers van nieuwkomers ontwikkeld en ter beschikking gesteld aan de gemeentes van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en de in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad erkende inrichters van inburgeringstrajecten. Op termijn zullen ook de nieuwkomers mogelijks toegang krijgen tot het systeem.

In dit uniform computergestuurd systeem voor de opvolging van dossiers van nieuwkomers worden er persoonsgegevens van nieuwkomers verwerkt.

Het computersysteem waarin de verwerking gebeurt, heeft meerbepaald volgende doeleinden:

1° Voor de gemeenten: te detecteren welke nieuwkomers onder de verplichting tot inburgering vallen alsook te controleren of die verplichting wordt nagekomen;

2° Voor de inrichters van het inburgeringstraject: na te gaan of een nieuwkomer onder de verplichte inburgering valt, alsook het dossier van de verplichte nieuwkomers die bij hen zijn ingeschreven proactief te kunnen opvolgen;

3° Voor de nieuwkomers: hun dossier te kunnen opvolgen en daarin de nodige attesten te kunnen inbrengen; deze functionaliteit zal er wel pas in een latere fase komen;

4° Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: de toepassing van de regelgeving over de verplichte inburgering te kunnen nagaan en de opvolging te kunnen doen van een dossier waarin een administratieve sanctie moet opgelegd worden.

De gegevens mogen enkel voor die doeleinden worden verwerkt.

De categorieën van verwerkte gegevens in het uniform computergestuurd systeem voor de opvolging van de dossiers van nieuwkomers zijn de volgende:

1° het rijksregisternummer, de naam en voornamen, de geboortedatum, het geslacht, de hoofdverblijfplaats, de nationaliteit, de verblijfstoestand, de familiale gegevens (met name de burgerlijke staat, de verklaring van wettelijke samenwoning en de afstammelingen in de dalende lijn) en de eventuele datum van overlijden. Deze gegevens worden opgehaald uit het Rijksregister.

2° gegevens over het verloop van het inburgeringstraject (aanmelding, beëindiging, vrijstellingen, opschortingen).

Persoonsgegevens kunnen eveneens worden verwerkt op basis van uw toestemming via het klachtenformulier van onze website.

De verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan met inachtneming van de wetgeving betreffende de gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).

3.Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van de persoonsgegevens door GGC?

De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen (artikel 6.1.e AVG).

De verwerking wordt geregeld door de volgende wetgeving:

 • Ordonnantie van het 11 mei 2017 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers
 • Besluit van het Verenigd College van het 19 juli 2018 tot uitvoering van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers
 • Acuerdo de cooperación de 20 de diciembre de 2018 relativo al itinerario de acogida obligatorio de los recién llegados a Bruselas-Capital celebrado entre la Comisión comunitaria común, la Comisión comunitaria francesa y la Comisión comunitaria flamenca

4.Retentieperiode
De persoonsgegevens worden in het uniform computergestuurd systeem voor de opvolging van dossiers van nieuwkomers als volgt bewaard:

 • Voor de nieuwkomers die het inburgeringstraject beëindigd hebben, worden het rijksregisternummer, de naam en voornamen, en de datum van beëindiging van het inburgeringstraject gedurende 30 jaar na afsluiting van het dossier bewaard, daarna worden ze verwijderd. De overige gegevens worden na beëindiging van het inburgeringstraject verwijderd.
 • Voor de nieuwkomers die het inburgeringstraject niet beëindigd hebben, worden alle gegevens gedurende 30 jaar na afsluiting van het dossier bewaard, daarna worden ze verwijderd.

De Administratie zal de persoonsgegevens op basis van uw toestemming via het klachtenformulier bewaren gedurende de tijd die nodig is om het nagestreefde doeleinde te bereiken.

In bepaalde gevallen kunnen persoonsgegevens langer worden bewaard (voor archiveringsdoeleinden in het openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden).

5.Het delen van persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens worden gedeeld met de gemeente waar de nieuwkomer is ingeschreven en de inrichter van het inburgeringstraject waar de nieuwkomer is ingeschreven.

Andere gemeentes en inrichters van een inburgeringstraject hebben enkel zicht op het rijksregisternummer, de naam en voornamen, de gemeente en de inrichter van het inburgeringstraject waar de nieuwkomer is ingeschreven, en de status van het dossier, teneinde de aan hen opgelegde verplichtingen in het kader van de verplichte inburgering te kunnen nakomen.

6.Veiligheidsmaatregelen

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen om een inbreuk op de beveiliging te voorkomen die, per ongeluk of op onrechtmatige wijze, leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

7.Wat zijn uw rechten?

 • Recht op informatie (GDPR: Art 13, 14)
 • Recht van inzage (GDPR: Art 15)
 • Recht op rectificatie (GDPR: Art 16)
 • Recht op gegevenswissing (GDPR: Art 17)
 • Recht op beperking van de verwerking (GDPR: Art 18)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (GDPR: Art 20)
 • Recht van bezwaar (GDPR: Art 21)
 • Recht op het intrekken van de toestemming

Het recht op gegevenswissing, gegevensoverdraagbaarheid en het recht van bezwaar gelden niet voor verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van een wettelijke verplichting of verwerkingen die nodig zijn voor de uitoefening van een opdracht van openbaar belang.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u uw verzoek aan onze functionaris voor gegevensbescherming richten: dataprotection@ccc.brussels. Het verzoek moet vergezeld zijn van een kopie van uw identiteitskaart.

De antwoordtermijn is één maand. Uitzonderlijk kan deze termijn worden verlengd (tot maximum 3 maanden), maar in dergelijk geval zullen wij u er de reden van meedelen binnen een termijn van 1 maand.

Als u vindt dat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt overeenkomstig de geldende regelgevingen, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Persstraat 35

1000 Bruxelles

E-mail: contact@apd-gba.be

Le but de cette politique de confidentialité est de vous informer de la manière dont la Commission communautaire commune traite vos données à caractère personnel dans le cadre du parcours d’accueil des primo-arrivants à Bruxelles.

Par « données à caractère personnel », il y a lieu d’entendre : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (nom/prénom, coordonnées, adresse IP, etc.).

1. Qui est le responsable du traitement de vos données personnelles ?

La Cocom est le responsable du traitement de vos données à caractère personnel :

Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale (Cocom)

Rue Belliard 71, boîte 1,

1040 Bruxelles

Pour toute question relative au traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données à l’adresse suivante: dataprotection@ccc.brussels.

2. Dans quel but utilisons-nous vos données personnelles ?

Afin de pouvoir appliquer l’ordonnance du 11 mai 2017 concernant le parcours d’intégration des primo-arrivants, la Commission communautaire commune développera un système informatique uniforme de suivi des dossiers des primo-arrivants, qui sera mis à la disposition des communes de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et des organisateurs de parcours d’accueil agréés dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. A terme, les primo-arrivants pourront également avoir accès au système.

Certaines données à caractère personnel des primo-arrivants seront traitées dans ce système informatique uniforme de suivi des dossiers des primo-arrivants.

Le système informatique dans lequel le traitement est effectué vise plus précisément les finalités suivantes :

1° Pour les communes : détecter quels primo-arrivants sont concernés par l’obligation de suivre le parcours d’accueil et contrôler si cette obligation est respectée ;

2° Pour les organisateurs du parcours d’accueil : vérifier si un primo-arrivant est concerné par l’obligation de suivre le parcours d’accueil, et pouvoir suivre de façon proactive le dossier des primo-arrivants concernés qui sont inscrits chez eux ;

3° Pour les primo-arrivants : pouvoir suivre leur dossier et y joindre les attestations nécessaires; cette fonctionnalité ne sera ajoutée que dans une phase ultérieure ;

4° Pour la Commission communautaire commune : pouvoir contrôler l’application de la réglementation relative au parcours d’accueil obligatoire et assurer le suivi d’un dossier dans lequel une sanction administrative doit être imposée.

Les données ne peuvent être traitées qu’à ces fins.

Les catégories de données qui seront traitées dans ce système informatique uniforme de suivi des dossiers des primo-arrivants sont les suivantes:

1° le numéro de Registre national, les noms, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la résidence principale, la nationalité, la situation de séjour, les données familiales (notamment l’état civil, la déclaration de cohabitation légale et les descendants) et la date de décès éventuelle. Ces données proviennent du Registre National.

2° les données relatives au déroulement du parcours d’accueil (inscription, fin, dispenses, suspensions).

Des données à caractère personnel peuvent également être traitées sur base de votre consentement par le biais du formulaire de plainte de notre site web.

Les traitements de données à caractère personnel se font dans le respect de la législation concernant la protection des données (Règlement européen 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données).

3. Quelle est la base juridique du traitement des données personnelles par la COCOM ?

Le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement (article 6.1.e RGPD).

Le traitement est encadré par la législation suivante :

 • L’ordonnance de la Commission communautaire commune du 11 mai 2017 concernant le parcours d’accueil des primo-arrivants
 • L’arrêté du Collège réuni du 19 juillet 2018 portant exécution de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 11 mai 2017 concernant le parcours d’accueil des primo-arrivants
 • L’accord de coopération du 20 décembre 2018 relatif au parcours d’accueil obligatoire des primo-arrivants à Bruxelles-Capitale, conclu entre la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Communauté flamande développe plus largement cette obligation.

4. Durée de conservation

Les données qui seront traitées dans ce système informatique uniforme de suivi des dossiers des primo-arrivants sont conservées comme suit:

 • Pour les primo-arrivants qui ont terminé le parcours d’accueil, seuls le numéro de Registre national, les nom, les prénoms et la date de fin du parcours d’accueil sont conservés pendant 30 ans après la clôture du dossier. Ces données sont ensuite supprimées. Les autres données sont supprimées de l’outil une fois que le parcours d’accueil est terminé.
 • Pour les primo-arrivants qui n’ont pas terminé le parcours d’accueil, toutes les données sont conservées pendant 30 ans après la clôture du dossier. Elles sont ensuite supprimées.

L’Administration conservera les données à caractère personnel sur la base de votre consentement via le formulaire de plainte pendant le temps nécessaire en fonction de la finalité poursuivie.

Dans certains cas, les données personnelles peuvent être conservées pour une durée plus longue (à des fins d’archivage dans l’intérêt public, de recherche historique ou scientifique, ou à des fins statistiques).

5. Partage de données personnelles avec des tiers

Les données personnelles sont partagées avec la commune où le primo-arrivant est inscrit et l’organisateur du parcours d’accueil auquel le primo-arrivant est enregistré.

Les autres communes et organisateurs du parcours d’accueil n’ont accès qu’au numéro de registre national, aux noms et prénoms, à la commune et à l’organisateur du parcours d’accueil auquel le primo-arrivant est inscrit et à l’état du dossier afin de pouvoir remplir les obligations qui leur sont imposées dans le cadre du parcours d’accueil obligatoire.

6. Mesures de sécurité

Nous prenons toutes les mesures techniques et organisationnelles adéquates pour éviter une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données.

7. Quels sont vos droits ?

 • Droit à l’information (GDPR: Art 13, 14)
 • Droit d’accès (GDPR: Art 15)
 • Droit de rectification (GDPR: Art 16)
 • Droit à l’effacement (GDPR: Art 17)
 • Droit à la limitation du traitement (GDPR: Art 18)
 • Droit à la portabilité des données (GDPR: Art 20)
 • Droit d’opposition (GDPR: Art 21)
 • Droit à la révocation du consentement

Les droits à l’effacement, à la portabilité des données, à l’opposition ne sont pas applicables pour les traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre d’une obligation légale ou nécessaires à l’exécution d’une mission d’intérêt publique.

Pour exercer vos droits, vous pouvez adresser votre demande à notre délégué à la protection des données : dataprotection@ccc.brussels(link sends e-mail). La demande doit être accompagnée d’une copie de votre titre d’identité.

Le délai de réponse est d’un mois. Exceptionnellement, ce délai peut être allongé (jusqu’à maximum 3 mois),  dont nous vous communiquons alors la raison dans un délai d’1 mois.

Si vous estimez que la Commission communautaire commune n’a pas traité vos données personnelles conformément aux réglementations en vigueur, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de l’Autorité de protection des données :

Rue de la Presse 35

1000 Bruxelles

E-mail : contact@apd-gba.be

Ir al contenido