Inburgeringstraject

Privacy policy

Het doel van dit privacybeleid is u te informeren over de wijze waarop de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van het verplicht inburgeringstraject voor nieuwkomers in Brussel.

Onder persoonsgegevens wordt er verstaan: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (naam/voornaam, contactgegevens, IP-adres, enz).

1.Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De GGC is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens:

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC)

Belliardstraat 71, bus 1,

1040 Brussel

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: dataprotection@ccc.brussels.

2.Met welk doel maken wij gebruik van uw persoonsgegevens?

Om op een efficiënte manier uitvoering te kunnen geven aan de ordonnantie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers werd er door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie een uniform computergestuurd systeem voor de opvolging van dossiers van nieuwkomers ontwikkeld en ter beschikking gesteld aan de gemeentes van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en de in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad erkende inrichters van inburgeringstrajecten. Op termijn zullen ook de nieuwkomers mogelijks toegang krijgen tot het systeem.

In dit uniform computergestuurd systeem voor de opvolging van dossiers van nieuwkomers worden er persoonsgegevens van nieuwkomers verwerkt.

Het computersysteem waarin de verwerking gebeurt, heeft meerbepaald volgende doeleinden:

1° Voor de gemeenten: te detecteren welke nieuwkomers onder de verplichting tot inburgering vallen alsook te controleren of die verplichting wordt nagekomen;

2° Voor de inrichters van het inburgeringstraject: na te gaan of een nieuwkomer onder de verplichte inburgering valt, alsook het dossier van de verplichte nieuwkomers die bij hen zijn ingeschreven proactief te kunnen opvolgen;

3° Voor de nieuwkomers: hun dossier te kunnen opvolgen en daarin de nodige attesten te kunnen inbrengen; deze functionaliteit zal er wel pas in een latere fase komen;

4° Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: de toepassing van de regelgeving over de verplichte inburgering te kunnen nagaan en de opvolging te kunnen doen van een dossier waarin een administratieve sanctie moet opgelegd worden.

De gegevens mogen enkel voor die doeleinden worden verwerkt.

De categorieën van verwerkte gegevens in het uniform computergestuurd systeem voor de opvolging van de dossiers van nieuwkomers zijn de volgende:

1° het rijksregisternummer, de naam en voornamen, de geboortedatum, het geslacht, de hoofdverblijfplaats, de nationaliteit, de verblijfstoestand, de familiale gegevens (met name de burgerlijke staat, de verklaring van wettelijke samenwoning en de afstammelingen in de dalende lijn) en de eventuele datum van overlijden. Deze gegevens worden opgehaald uit het Rijksregister.

2° gegevens over het verloop van het inburgeringstraject (aanmelding, beëindiging, vrijstellingen, opschortingen).

Persoonsgegevens kunnen eveneens worden verwerkt op basis van uw toestemming via het klachtenformulier van onze website.

De verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan met inachtneming van de wetgeving betreffende de gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).

3.Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van de persoonsgegevens door GGC?

De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen (artikel 6.1.e AVG).

De verwerking wordt geregeld door de volgende wetgeving:

 • Ordonnantie van het 11 mei 2017 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers
 • Besluit van het Verenigd College van het 19 juli 2018 tot uitvoering van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers
 • Samenwerkingsakkoord van 20 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad

4.Retentieperiode
De persoonsgegevens worden in het uniform computergestuurd systeem voor de opvolging van dossiers van nieuwkomers als volgt bewaard:

 • Voor de nieuwkomers die het inburgeringstraject beëindigd hebben, worden het rijksregisternummer, de naam en voornamen, en de datum van beëindiging van het inburgeringstraject gedurende 30 jaar na afsluiting van het dossier bewaard, daarna worden ze verwijderd. De overige gegevens worden na beëindiging van het inburgeringstraject verwijderd.
 • Voor de nieuwkomers die het inburgeringstraject niet beëindigd hebben, worden alle gegevens gedurende 30 jaar na afsluiting van het dossier bewaard, daarna worden ze verwijderd.

De Administratie zal de persoonsgegevens op basis van uw toestemming via het klachtenformulier bewaren gedurende de tijd die nodig is om het nagestreefde doeleinde te bereiken.

In bepaalde gevallen kunnen persoonsgegevens langer worden bewaard (voor archiveringsdoeleinden in het openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden).

5.Het delen van persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens worden gedeeld met de gemeente waar de nieuwkomer is ingeschreven en de inrichter van het inburgeringstraject waar de nieuwkomer is ingeschreven.

Andere gemeentes en inrichters van een inburgeringstraject hebben enkel zicht op het rijksregisternummer, de naam en voornamen, de gemeente en de inrichter van het inburgeringstraject waar de nieuwkomer is ingeschreven, en de status van het dossier, teneinde de aan hen opgelegde verplichtingen in het kader van de verplichte inburgering te kunnen nakomen.

6.Veiligheidsmaatregelen

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen om een inbreuk op de beveiliging te voorkomen die, per ongeluk of op onrechtmatige wijze, leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

7.Wat zijn uw rechten?

 • Recht op informatie (GDPR: Art 13, 14)
 • Recht van inzage (GDPR: Art 15)
 • Recht op rectificatie (GDPR: Art 16)
 • Recht op gegevenswissing (GDPR: Art 17)
 • Recht op beperking van de verwerking (GDPR: Art 18)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (GDPR: Art 20)
 • Recht van bezwaar (GDPR: Art 21)
 • Recht op het intrekken van de toestemming

Het recht op gegevenswissing, gegevensoverdraagbaarheid en het recht van bezwaar gelden niet voor verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van een wettelijke verplichting of verwerkingen die nodig zijn voor de uitoefening van een opdracht van openbaar belang.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u uw verzoek aan onze functionaris voor gegevensbescherming richten: dataprotection@ccc.brussels. Het verzoek moet vergezeld zijn van een kopie van uw identiteitskaart.

De antwoordtermijn is één maand. Uitzonderlijk kan deze termijn worden verlengd (tot maximum 3 maanden), maar in dergelijk geval zullen wij u er de reden van meedelen binnen een termijn van 1 maand.

Als u vindt dat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt overeenkomstig de geldende regelgevingen, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Persstraat 35

1000 Brussel

E-mail: contact@apd-gba.be