د ادغام پروګرام

جریمې

که چېرې تاسو تر ذکر شوي ضرب العجل پورې د نوم لیکنې او د پروګرام د بشپړېدو تصدیق پاڼې وړاندې نه کړئ، نو ښاروالي به یوه رسمي اعلامیه خپره کړي. تاسو به اړ واست چې اړین مراحل په دوه میاشتو کې د ننه بشپړ کړئ.

که چېرې تاسو په دوه میاشتنۍ موده کې و نه شئ کړی خپل وجائب او مسؤلیتونه ترسره کړئ، ستاسو دوسیه به د اولیه اداري جزا تعئینولو په موخه د ګډې ټولنې کمېسیون ته راجع شي. ښائي تاسو د 100 او 2500 یورو په اندازه نغدي جریمه شئ.

Skip to content