پروگرام ادغام

مجازات

در صورتیکه تصدیقنامه های ثبت نام و فراغت از پروگرام را قبل از مهلت تعیین شده ارائه نکنید، شهروالی یک اطلاعیه رسمی صادر خواهد کرد. شما مکلف خواهید بود تا در خلال دو ماه اقدامات لازم را انجام دهید.

اگر در انجام مکلفیت تان در خلال دو ماه کوتاهی کنید، دوسیه شما به کمیسیون جامعه مشترک که اقدامات تنبیهی اداری را روی دست خواهد گرفت، راجع میشود. بین 100 و 2500 یورو جریمه خواهید شد.

Skip to content