መደብ ውህደት

ናጻ ምዃን

ገሊኦም ወጻእተኛታት ኣባላት ናይቲ መደብ ውህደት ፕሮግራም ኪስዕብ ዝግብኦ ኮይኖም እንተ ዀኑ ብሕጋዊ ምኽንያት ግና ካብዚ ረቛሒታትት እዚ ናጻ ዝኾነ ጕጅለ እዮም።

ቀዳማይ፣ ገሊኡ ናጻ ምዃን ንባህርይ መሰላት መንበሪ ዝምልከት እዩ። ብሓፈሽኡ ክርአ ኸሎ፣ እዚ ናጻ ምዃን እዚ ብመሰረት ሃገራዊ መዝገብ ብኡንብኡ ስለ ዝወሃብ መርትዖ ኣየድልን ኢዩ። እዚ ናጻ ምኻን እዚ ኣብዚ ዚስዕብ መዳያት ይዓዪ እዩ፥

ካብ ሓንቲ ኻብዘን ዚስዕባ ሃገራት ዜግነት እንተሎካ፥ ኣውስትርያ፣ ቡልጋርያ፣ ክሮሽያ፣ ሳይፐርስ፣ ሪፓብሊክ ቸክ፣ ዴንማርክ፣ ኢስቶንያ፣ ፊንላንድ፣ ፈረንሳ፣ ጀርመን፣ ግሪኽ፣ ሃንጋሪ፣ ኣይስላንድ፣ ኣይርላንድ፣ ዓዲ ጥላያን፣ ላትቭያ፣ ሊቸተንስተይን፣ ሉዝንያ፣ ላክሰምበርግ፣ ማልታ፣ ነዘርላንድስ፣ ኖርወይ፣ ፖላን፣ድ ፖርቱጋል፣ ሮማንያ፣ ስሎቫክያ፣ ስሎቨንያ፣ ስጳኛ፣ ሽወደን ወይ ስዊዘርላንድ።

እዚ እዩ እቲ ጉዳይ እንድሕር ካርድ-E(U)ከምኡውን ጥብቆ 8 እንተ ኣልዩካ።

ዜጋታት ዩናይትድ ኪንግደም እውን እንድሕር ካብቲ ስምምዕ ምንስሓብ ተረቢሖም ናጻ እዮም። ኣብዚ መዳይ እዚ M ካርድ ኪህልወካ እዩ።

ኣባል ስድራ ቤት ማለት ከምዚ ዝስዕብ ኢዩ፥

  • ሰበይቲ/ሰብኣይ።
  • ምስኡ ኣብ መዝገብ መጻምድቲ እተመዝገበ መጻምድቲ ማዕረ ሓዳር ከም ዚመዓራረ እዩ ዝድምደም። እቲ ኣብ ዴንማርክ፣ ፊንላንድ፣ ኣይስላንድ፣ ጀርመን፣ ኖርወይ፣ ሽወደን ከምኡውን ዩናይትድ ኪንግደም እተደምደም ሽርክነት ከምዚ ኢዩ። ኣብ በልጅዩም ሕጋዊ ወይ ብግብሪ ብሓባር ምንባር ምስ ሓዳር ከም ዚመዓራረ ጌርካ ኣይርአን እዩ።
  • ቐንዲ ዘርኢን ብዓል ቤት ወይ መጻምድቲ ዝኮኑን (ምስ ብዓል ቤት ዚመዓራረ)፣ ትሕቲ 21 ወይ ተሞርካሲ እዩ።
  • ቐንዲ ዘርኢን ብዓል ቤት ወይ መጻምድቲ ዝኮኑን (ምስ ብዓል ቤት ዚመዓራረ) ተመርኮስቲ ዝኾኑ። ስለዚ እዚ ነቶም ንንእሽቶ ዜጋ ኤውሮጳ + ዚድይቡ ሰባት ዜጠቓልል ኣይኰነን።

F ካርድ ንምርካብ ኣብ እትገብሮ መስርሕ፣ F ካርድ ወይ ምስክር ወረቐት መርመራ እንተ ሒዝካ ሓደ ኻብቶም ኣብ ላዕሊ እተጠቕሱ ኣባላት ስድራ ቤትካ እንድሕር እንተ ዄንካ እዚ እዩ እቲ ጉዳይ።

እንድሕር ኣባል ስድራ ቤት ሓደ ናይ በልጅ ዜግነት ዘለዎ እንተ ዄንካ፣ እቲ ናይ በልጅም ዜግነት ዘለዎ ናይ ናጻ ምንቅስቓስ መሰል እንድሕር እንተ ተጠቒሙሉ ጥራይ ኢኻ ናጻ ኽትከውን እትኽእል። ንስኻን በልጅያዊ ዜግነትን ኣብ ካልእ ኣባል ሕብረት ኤውሮጳ ሕብረት+ (EU+) ንልዕሊ ሰለስተ ወርሒ ብሕጋዊ መገዲ እንተ ተቐሚጥኩም ከምኡ እዩ እቲ ጉዳይ ዝኸዉን።

እንድሕር ኣባል ስድራ ቤት ዜጋ UK እንተ ዄንካ እሞ ካብቲ ውዕል ምንስሓብ ትረብሕ እንተ ኣሊኻ ናጻ ኢኻ። ኣብዚ መዳይ እዚ M ካርድ ኪህልወካ እዩ።

እዚ ኣዩ እቲ ጉዳይ፣ ንኣብነት፣ ነቶም ናይ ስራሕ ቪዛ ዘለዎም፣ ናይ au ጽምዲ ሰብ ሓዳርን ኣባላት ስድራቤቶምን ዚኸውን እዩ።

ኣብ ኣዉስትርያ፣ ቸክ ሪፓብሊክ፣ ኢስቶንያ፣ ፈረንሳ፣ ጀርመን፣ ግሪኽ፣ ዓዲ ጥልያን፣ ላትቭያ፣ ሉዝዋንያ፣ ላክሰምበርግ፣ ማልታ፣ ነዘርላንድስ ፖርቱጋል ወይ ሩማንያ ንነዊሕ እዋን መንበር ህልዉነት እንድሕር እንተድኣ ኣሊኻ እዚ እዩ እቲ ጉዳይ።

ብናይ ኣውሮፓ መምርሒ 2001/55/EC መሰረት ግዝያዊ ዕቝባ ኣለኩም። እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብቶም ካብ ዩክረይን ዝመጹ ስደተኛታት ዝውዕል መምርሒ እዩ።

ካልኣይ፣ ካብኡ ምእንቲ ኽትጥቀም – ብኣካል ናብ ኣብያተ ጽሕፈት ምምሕዳር ከተማ ብምኻድ ወይ ብኢመይል – ብ ቦን ወይ ባፓ ኣቢልካ፣ ንኣመሓዳሪ ከተማኻ መርትዖ ኸተቕርብ ዜድሊ ናጻ ምኻን ኣሎ። እዚ ኣብዚ ዚስዕብ መዳያት ይዓዪ እዩ፥

ነዚ ዚስዕብ ከተቅርብ ኣሎካ፥

  • ምስክር ወረቐት ሲቭላዊ ውህደት ወይ ኣብቲ ኣብ ፍላንደርስ ዝወጸ፣ መደብ ውህደት ኣዘውቲርካ ኸም እተኻፈላ ዘርኢ መርትዖ
  • ኣብ ዋሎንያ ዝወጸ ምስክር ወረቐት ተሳትፎ፣
  • ብኮሚሽን ማሕበረሰብ ፈረንሳይ ዝወጸ፣ ኣብ መድረኽ ክልተ ተኣከብቲ ኸም ዘለዉ ዚምስክር ወረቐት ምስክር፣
  • ክሳዕ ደረጃ A2 ብቛንቋ ፈረንሳይ ወይ ብዳች ከም ቋንቋ ወጻኢ ኮርስ ከም ዝወድእካ ዜረጋግጽ ወረቐት ምስክር ከመኡ’ዉን ብማሕበረሰብ ፍላሚሽ፣ ዞባ ዎሉዮን፣ ብኮሚሽን ማሕበረሰብ ፈረንሳ ወይ ብቛንቋ ጀርመኛ ዚዛረብ ማሕበረሰብ እተወደበ ወይ ዚምወል ኮርስ ዜግነት ከም እተዛዘመ ዜርኢ መርትዖ እውን።

ነዚ ዚስዕብ ከተቅርብ ኣሎካ፥ማሕበረሰብ ፍላሚሽ፣ ዞባ ዎሉዮን ወይ ቋንቋ ጀርመን ዝዛረቡ ማሕበረ ሰብ ዘውጽኦ ናይ ናጻ ወረቐት ምስክር።

ነዚ ዚስዕብ ከተቅርብ ኣሎካ፥ ካብ ማሕበረሰብ ፍላሚሽ፣ ማሕበረሰብ ፈረንሳ ወይ ቋንቋ ጀርመን ዝዛረቡ ማሕበረ ሰብ ዚድገፍ፣ እተወደበ ወይ ዚምወል ትምህርታዊ ትካል ዚወሃብ ምስክር ወረቐት ወይ ዲፕሎማ።

ነዚ ዚስዕብ ከተቅርብ ኣሎካ፥ ኣሎካ፥ ምስክር ወረቐት ሕክምና። ናይ ምስክር ወረቐት ንድፊ ኣብዚ ኸተራግፍ ትኽእል ኢኻ። ግዴታ ብሓኪምካ ክምላእን ክፍረምን ኣለዎ።

ብሕክምና ናጻ ንምዃን ዝቐረበ ሕቶ ኣብ ኣብያተ-ጽሕፈት ምምሕዳር ከተማካ ብኣካል ወይ ናብ ምምሕዳር ከተማ ብኢ-መይል ክቐርብ ከም ዘለዎ ኣስተብህል።

ክትምዝገብ ከለኻ ፋይልካ ኽሳዕ ዚዕጾ፣ ኣብ ዝዀነ ይኹን እዋን ናጻ ምዃን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ዋላ እውን ናጻ እንተ ኾንካ፣ ነቲ መደብ ብፍታው ክትጅምሮ ወይ ክትስዕቦ ትኽእል ኢኻ። ከምኡ ኽትገብር እንተ ደሊኻ በጃኻ ምስቲ ዝመረጽካዮ ኣማሓዳሪ ተራኸብ።

Skip to content