መደብ ውህደት

ስጕምትታት ፕሮግራም

ኣብ መዝገብ ወጻእተኛታት ንምምዝጋብ ዝቐርብ ሕቶ
ኣብ መዝገብ ወጻእተኛታት ምምሕዳር ከተማ ብራስልስ እንተ ተመዝጊብካ፣ እቲ ኣብ ዝሕተት ዘሎ ምምሕዳር ከተማ መደብ ውህደት ክትስዕብ ዘሎካ እንተ ዀይኑ ወይ እንተ ዘይኰይኑ ኺምርምር እዩ።

መርመራ ብምምሕዳር ከተማ
ኣብ ሰለስተ ሕጋዊ ዅነታት ዝተመርኮሰ ኣባል እቲ ዕላማ ዝዀነ ጕጅለ ምዃንካን ዘይምዃንካን ከምኡ’ዉን ብመሰረት ሃገራዊ መዝገብ ናጻ ኽትከውን ትበቅዕ እንተ ኾንካን እንተ ዘይኮንካን ከረጋግጹ እዮም።

ናይ ሓበሬታ ብሮሹርን ናይ ግዴታ ወረቐት ምስክርን
እንድሕር ከምኡ ኽትገብር እንተ ወሲኑ፣ እቲ ምምሕዳር ከተማ ነቶም ኣብ ብራስልስ ዝመጹ ሓደስቲ ሰባት ናይ ውህደት መደብ ክስዕብ ናይ ሓበሬታ ብሮሹርን ናይ ግዴታ ወረቐት ምስክርን ከውጽእ ኢዩ።

ኣብ ቦን ወይ ባፓ ንምምዝጋብ ናይ 6 ወርሒ ቁሩጽ-እዋን
ምስክር ወረቐት ምስ ተቐበልካ ኣብ ውሽጢ ሽዱሽተ ወርሒ ኣብ BON (ቦን) ወይ BAPA (ባፓ) ኽትምዝገብ ኣሎካ። ቦን ወይ እቲ ባፓ ምስክር ወረቐት ምዝገባ ኺህብ እዩ።

ነቲ ናይ ምጽንባር ፕሮግራም ንምዝዛም ናይ ዓመትን መንፈቕን ቁሩጽ-እዋን። 
ነቲ ናይ ውህደት መደብ ካብ እትምዝገብ ኣብ ውሽጢ ዓመትን መንፈቕን ክትዛዝሞ ኣሎካ። BON (ቦን) ወይ እቲ BAPA (ባፓ) መደብ ከም እተዛዘመ ዝገልጽ ወረቐት ምስክር ክህብ ኢዩ።

ምስክር ወረቐት ምዝገባን መደብ እትዛዘመሉን ኣብታ ትቕመጠላ ምምሕዳር ከተማ ኽትህብ ኣሎካ። እዚ ኸኣ ብቦን ወይ እቲ ባፓ፣ ብኣካል ኣብ ኣብያተ-ጽሕፈት ምምሕዳር ከተማ ወይ ብኢ-መይል ኪግበር ይከኣል እዩ። ኣድራሻ ኢመይል ምምሕዳር ከተማኻ ኣብቲ ናይ ግዴታ ወረቐት ምስክር ኪርከብ ይከኣል እዩ።

Skip to content