መደብ ውህደት

ሸቶ ዝኮነ ጕጅለ

እንድሕር እዚ ዅሉ ዅነታት ኣብ ግብሪ እንተድኣ ወዒሉ፣ ናይ ውህደት መደብ ክትስዕብ ኣሎካ፥

1.

ወጻእተኛ (በልጅማዊ ዘይኰነ) ኮይንካ ንመጀመርታ ግዜ ድማ ኣብ መዝገብ ወጻእተኛታት (≠ ምጽባይ መዝገብ) ምምሕዳር ከተማ ብራስልስ ተመዝጊብካ እንተለኻ ንልዕሊ ሰለስተ ወርሒ ድማ ናይ መንበሪ ፍቓድ ተሎካ። እዚ ኸኣ ንዅሉ እቲ ንወጻእተኛታት ዚወሃብ ኤለክትሮኒካዊ ካርድታትን ንልዕሊ ሰለስተ ወርሒ መርመራ ወረቐት ምስክርን ዜጠቓልል እዩ።

እዚ ጠለብ እዚ ኣብዚ ዚስዕብ ኵነታት ይዓዪ እዩ፥

ካብ ወጻኢ ሃገር መጺእካ፣ ንመጀመርታ ግዜ ድማ ኣብ መዝገብ ወጻእተኛታት ምምሕዳር ከተማ ብራስልስ ተመዝጊብካ እንተለኻ– ንመጀመርታ ግዜ እውን – እዚ ፍቓድ እዚ ንልዕሊ ሰለስተ ወርሒ ዚቕጽል እዩ።

ካብ ካልእ በልጅዩም ኸባቢ መጺእካ ንልዕሊ ሰለስተ ወርሒ ዚቕጽል ናይ መንበሪ ፍቓድ ተረኺብካ፣ ከምኡ’ዉን ንስኻ ድማ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ መዝገብ ወጻእተኛታት ተመዝጊብካ እንተለኻ።

ኣብ መዝገብ ምጽባይ ኣብ ብራስልስ ተመዝጊብካ ድሕሪኡ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ መዝገብ ወጻእተኛታት ተመዝጊብካ እንተለኻ፣ ከምኡ’ዉን ንልዕሊ ሰለስተ ወርሒ ዚቕጽል ናይ መንበሪ ፍቓድ ድማ እንተለኻ።

እዚ እዩ እቲ ጉዳይ፣ ንኣብነት፣ እንድሕር ስደተኛ ኾይንካ ዕቝባ ትደሊ እንተ እንኣሊኻ።

ኣብ መዝገብ ወጻእተኛታት ብራስልስ ተመዝጊብካ እንተለኻ፣ ንመጀመርታ ግዜ ድማ፣ ንልዕሊ ሰለስተ ወርሒ ዚቕጽል ናይ መንበሪ ፍቓድ ተረኺብካ።

እዚ እዩ እቲ ጉዳይ፣ ንኣብነት፣ ብምኽናያት ሕክምና ወይ ግዳይ ንግዲ ሰባት ናይ መንበሪ ፍቓድ ረኺብካ እንተ ኾይንካ።

2.

ንመጀመርታ ግዜ ኣብ መዝገብ ወጻእተኛታት ኣብ እትምዝገብሉን ንልዕሊ ሰለስተ ወርሒ ዚቕጽል ፍቓድ መንበሪ ኣብ እትረኽበሉን እዋን፣ ደቂ 18 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ትሕቲ 65 ዓመት ተኾይንካ።

3.

ኣብ መዝገብ ወጻእተኛታት ንፈለማ ግዜ ኣብ እትምዝገብሉ እዋን ኣብ በልጅዩም ብሕጋዊ መገዲ ኻብ እትነብር ትሕቲ ሰለስተ ዓመት ተሕሊፍካ፣ ከምኡ’ዉን ንልዕሊ ሰለስተ ወርሒ ዚቕጽል ናይ መንበሪ ፍቓድ ድማ ተረኺብካ።

ኣብ በልጅዩም ናይ ምቕማጥ መሰል ብዝረኸብካ መጠን፣ ንዝኾነ ይኹን ምኽንያት፣ ሕጋዊ ተቐማጣይ ኸም ዝኾንካ ኢኻ እትርአ።

  • ኣብ መዝገብ ወጻእተኛታት ተመዝጊብካ እንተለኻ
  • ኣብ መዝገብ ምጽባይ ተመዝጊብካ እንተለኻ

ካብ 3 ወርሒ ዝውሕድ ሓጺር እዋን (ንኣብነት፣ በጻሕቲ ሃገር ዝጸንሑሉ ቦታ) ኣይተጠቓለለን።

ስለዚ እቶም ሲ፣ ዲ፣ ኢ + ወይ ኤፍ+ ካርድታት ዝሓዙ ወጻእተኛታት ንልዕሊ ሰለስተ ዓመት ኣብታ ሃገር ብሕጋዊ መገዲ ስለ ዘለዉ መደብ ውህደት ኪስዕቡ ኣይሕተቱን እዮም።

እቲ ምምሕዳር ከተማ፣ ብመሰረት እቲ ምስ ምምሕዳር ከተማ ኽትምዝገብ ከለኻ ኣብ ሃገራዊ መዝገብ ዚርከብ ሓበሬታ መደብ ውህደት፣ ክትስዕብ ትጽቢት ዚግበረልካ እንተ ኾይኑ ወይ እንተ ዘይኰይኑ ኺውስን ኣለዎ።

እዚ ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰ ዅነታት ንዓታቶም ዚምልከት እኳ እንተ ኾነ፣ ገሊኦም ወጻእተኛታት ግና ካብዚ ግዴታ እዚ ናጻ እዮም።

እንድሕር መንበሪኻ እንተ ኣቋሪጽካ (ናብ በልጅዩም ወይ ናብ ወጻኢ ሃገር እንተ ጊዒዝካ) ወይ እንድሕር ናይ መንበሪ መሰልካ እንተ ስኢንካ፣ እቲ እተቋርጸሉ እዋን ኣብ ፋይልካ ኺምዝገብ እዩ። ኣብ ምምሕዳር ከተማ ብራስልስ ቀልጢፍካ ከም ብሓድሽ ምስ ተመዝገብካ፣ ጠለባትካን ምምሕዳራዊ ቁሩጽ-እዋንካን ኪቕጽል እዩ። መንበሪታት ኣብ ዝቋረጸሉ እዋን፣ እቲ እተፈላለየ ናይ መንበሪ እዋናት ተሓዋዊሱ ሕጋዊ መንበሪ ንምርካብ 3 ዓመት ይጸንሕ።

እዚ ግዴታ እዚ ነቶም ካብ 1 ሰነ 2022 ኣትሒዙ እንተወሓደ ን 3 ወርሒ ዝጸንሐ ናይ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ኣብ መዝገብ ወጻእተኛታት ምምሕዳር ከተማ ብራስልስ ዝተመዝገቡ ውልቀ-ሰባት ዝምልከት እዩ።

Skip to content