Inburgeringstraject

Vrijstellingen

Sommige vreemdelingen behoren tot de doelgroep die verplicht is om een inburgeringstraject te volgen, maar worden toch vrijgesteld van de verplichting op basis van een door de wet voorziene reden.

Ten eerste zijn er vrijstellingen die in verband staan met de aard van je verblijfsrecht. Voor deze vrijstellingen hoef je in principe geen documenten als bewijs te bezorgen, aangezien deze vrijstellingen automatisch worden toegekend op basis van de gegevens van het rijksregister. Het gaat om de volgende gevallen:

Je hebt de nationaliteit van één van de volgende landen: Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Ijsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechië, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Zweden en Zwitserland.

Dit is het geval indien je beschikt over een E(U)-kaart en bijlage 8.

Indien je de nationaliteit hebt van het Verenigd Koninkrijk ben je ook vrijgesteld als je in die hoedanigheid begunstigde bent van het terugtrekkingsakkoord. In dit geval beschik je over een M-kaart.

Als familielid wordt beschouwd:

  • De echtgenoot.
  • De partner met wie een geregistreerd partnerschap werd gesloten voorzover dit gelijkgesteld wordt aan een huwelijk. Dit is het geval voor partnerschappen gesloten in Denemarken, Duitsland, Finland, Ijsland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Zweden. De Belgische wettelijke of feitelijke samenwoning wordt niet gelijkgesteld met een huwelijk.
  • De rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn en ook die van de echtgenoot of de partner (gelijkgesteld aan echtgenoot), beneden de leeftijd van 21 jaar of de bloedverwanten die hen ten laste zijn.
  • De rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn, en ook die van de echtgenoot of partner (gelijkgesteld aan echtgenoot), die hen ten laste zijn. Dit gaat dus niet over de bloedverwanten in opgaande lijn van een minderjarige EU+-burger.

Dit is het geval als je beschikt over een F-kaart of een attest van immatriculatie tijdens de procedure om een F-kaart te ontvangen, op voorwaarde dat je één van bovenvermelde familieleden bent.

Indien je een familielid bent van een Belg, dan ben je alleen vrijgesteld als dit Belgisch familielid gebruik heeft gemaakt van het recht op vrij verkeer. Dit zal het geval zijn indien jij en de Belg wettig en voor langer dan drie maanden in een andere EU+ staat hebben verbleven.

Als je als familielid van een Brit begunstigde bent van het terugtrekkingsakkoord, dan ben je ook vrijgesteld. In dit geval heb je een M-kaart.

Dit is met name het geval als je de status van langdurig ingezetene verkreeg in Duitsland, Oostenrijk, Estland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Tsjechië en Roemenië.

Je geniet een tijdelijke bescherming op basis van de Europese richtlijn 2001/55/EG. Deze wordt momenteel toegepast voor de vluchtelingen uit Oekraïne.

Ten tweede zijn er vrijstellingen waarvoor je bewijzen moet bezorgen aan je gemeente, ofwel via BON of de BAPA, ofwel rechtstreeks aan het gemeenteloket, ofwel per e-mail. Het gaat om de volgende gevallen:

Je dient het volgend bewijs voor te leggen:

  • een attest van inburgering of een bewijs van regelmatige deelname, uitgereikt in Vlaanderen;
  • een attest van deelname, uitgereikt in Wallonië;
  • een opvolgingsattest voor het tweede luik, uitgereikt door de Franse Gemeenschapscommissie;
  • het bewijs dat een cursus Frans of Nederlands als vreemde taal tot niveau A2 werd gevolgd, samen met het bewijs van een burgerschapscursus georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie of de Duitstalige Gemeenschap.

Je dient het volgend bewijs voor te leggen: een attest van vrijstelling, uitgaande van de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest of de Duitstalige Gemeenschap.

Je dient het volgend bewijs voor te leggen: een getuigschrift of diploma van een door de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap gefinancierde, georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstelling.

Je dient het volgend bewijs voor te leggen: een medisch attest. Een modelattest, in te vullen en te ondertekenen door jouw geneesheer, kan je hier downloaden.

Opgelet, de aanvraag tot vrijstelling op basis van medische redenen kan enkel ofwel rechtstreeks aan het gemeenteloket, ofwel per e-mail aan uw gemeente.

Je kunt altijd een vrijstelling krijgen, vanaf je inschrijving tot de afsluiting van je dossier.

Ondanks dat je vrijgesteld bent van de verplichting, is het wel mogelijk voor jou om dit traject vrijwillig (verder) te volgen. Neem hiervoor contact op met de erkende organisator van jouw keuze.

Ga naar de inhoud