برنامه یکپارچگی

گروه هدف

درصورتی که کلیه شرایط زیر وجود داشته باشد، ملزم به دنبال کردن برنامه یکپارچگی هستید:

1.

تبعه خارجی (غیر بلژیکی) هستید و برای اولین بار در دفتر ثبت اتباع خارجی ≠)ثبت نام منتظر (شهرداری بروکسل ثبت‌نام کرده‌اید، و مجوز اقامتی دارید که برای بیش از سه ماه اعتبار دارد. این مجوز شامل کلیه کارت‌های الکترونیکی برای اتباع خارجی و گواهی‌های ثبت‌نام بیش از سه ماه می‌باشد.

الزامات در موارد زیر اعمال می‌شوند:

از خارج از کشور وارد بلژیک شده‌اید و برای اولین بار در دفتر ثبت اتباع خارجی شهرداری بروکسل ثبت‌نام کرده‌اید؛ این دفتر مجوز اقامتی را که به‌مدت سه ماه اعتبار دارد –برای اولین بار- برای شما صادر کرده است.

ز منطقه بلژیکی دیگری وارد شده‌اید که مجوز اقامت با اعتبار بیش از سه ماه را از آنجا دریافت کرده‌اید، و برای اولین بار در دفتر ثبت اتباع خارجی شهرداری بروکسل ثبت‌نام کرده‌اید.

در دفتر ثبت انتظار بروکسل ثبت‌نام کردید و متعاقباً در دفتر ثبت اتباع خارجی برای اولین بار ثبت‌نام کردید، و مجوز اقامت با اعتبار بیشتر از سه ماه دارید.

این مورد زمانی پیش می‌آید که برای مثال پناهجویی باشید که مجوز پناهندگی را دریافت کرده است.

در دفتر ثبت اتباع خارجی در بروکسل ثبت‌نام کرده‌اید و برای اولین بار مجوز اقامت با اعتبار بیش از سه ماه را دریافت کرده‌اید.

این مورد زمانی صدق می‌کند که برای مثال مجوز اقامت را برای دلایل پزشکی دریافت کنید یا قربانی قاچاق انسان باشید.

2.

زمانی که برای اولین بار در دفتر ثبت اتباع خارجی ثبت‌نام کردید و مجوز اقامت با اعتبار بیش از سه ماه را دریافت کردید، ۱۸ سال یا بیشتر و کمتر از ۶۵ سال داشته باشید.

3.

زمانی که برای اولین بار در دفتر ثبت اتباع خارجی ثبت‌نام کردید و مجوز اقامت با اعتبار بیش از سه ماه را دریافت کردید، در بلژیک به مدت کمتر از سه سال به‌صورت قانونی زندگی کرده‌ باشید.

به محض اینکه حق اقامت در بلژیک را کسب کنید، بنا به هر دلیلی، مقیم قانونی قلمداد می‌شوید.

  • در دفتر ثبت اتباع خارجی ثبت‌نام کرده باشید
  • در دفتر ثبت انتظار ثبت‌نام کرده باشید

اقامت‌های کوتاه حداکثر ۳ ماهه شامل نمی‌شوند (برای مثال اقامت توریستی).

اتباع خارجی که کارت‌های C/K, D/L،‏ E+یا F+ را دارند، ملزم به دنبال کردن برنامه یکپارچگی نیستند، زیرا به مدت بیش از سه سال به‌صورت قانونی در کشور حضور داشته‌اند.

شهرداری باید بتواند بر اساس اطلاعات موجود در دفتر ثبت ملی در زمان ثبت‌نام در شهرداری مشخص کند که آیا ملزم به دنبال کردن برنامه یکپارچگی هستید یا خیر.

گرچه شرایط بالا ممکن است درمورد اتباع خارجی صدق کند، اما برخی از آنها از این الزامات معاف می‌شوند. برای

اگر اقامت خود را قطع کنید (به منطقه دیگری در بلژیک یا خارج از کشور نقل مکان کنید) یا حق اقامت خود را از دست بدهید، این دوره انقطاع در پرونده شما ثبت می‌شود. به محض آنکه مجدداً در شهرداری بروکسل ثبت‌نام کنید، الزامات و موعدهای مقرر اداری از سر گرفته می‌شوند. در صورت انقطاع مکرر اقامت، دوره‌های اقامت مختلف با هم جمع می‌شوند تا دوره سه ساله اقامت قانونی به دست آید.

این قانون به افرادی اعمال می‌شود که در «دفتر ثبت خارجی‌های شهرداری بروکسل» ثبت‌نام کرده‌اند و دارای مجوز اقامت با دوره اعتبار حداقل 3 ماهه از اول ژوئن 2022 باشند.

Skip to content