پروگرام ادغام

گروه هدف

در صورتیکه تمام شرایط ذیل را داشته باشید، باید یکی از پروگرام های ادغام را تعقیب کنید:

1.

شهروند خارجی بوده (بلجیمی نباشید) و برای بار اول در کتاب ثبت خارجیان (≠ کتاب ثبت انتظار) در یکی از شهروالی های بروکسل ثبت نام شده و یک جواز اقامت که بیشتر از سه ماه اعتبار داشته باشد، داشته باشید. این تمام کارت های الکترونیکی برای اتباع خارجی و تصدیقنامه های ثبت نام در دانشگاه که سه ماه اعتبار داشته باشند، را در بر میگیرد.

این پیش نیازها در حالات ذیل تطبیق می شود:

از خارج وارد کشور شده و برای بار اول در کتاب ثبت نام خارجیان در یکی از شهروالی های بروکسل که – همچنان برای بار اول – جواز اقامت که بیشتر از سه ماه اعتبار داشته باشد، برای تان صادر کرده باشد، ثبت نام شده باشید.

از یک منطقه دیگر بلجیم که از آن جواز اقامت بیشتر از سه ماه دریافت کرده باشید، آمده و در کتاب ثبت نام خارجیان برای بار اول در یکی از شهروالی های بروکسل ثبت نام شده باشید.

در کتاب انتظار در بروکسل ثبت نام شده و متعاقب با آن برای بار اول در کتاب ثبت خارجیان در بروکسل ثبت نام شده و دارای جواز اقامت بیش از سه ماه باشید.

این حالتی است که مثلًا متقاضی پناهجویی باشید که وضعیت حقوقی پناهجو را دریافت میکند.

در کتاب ثبت خارجیان در بروکسل ثبت نام شده و برای بار اول جواز اقامت که بیشتر از سه ماه اعتبار داشته باشد، را دریافت کنید.

این حالتی است که مثلًا جواز اقامت را به دلایل طبی یا به عنوان قربانی قاچاقبری بشری دریافت میکنید.

2.

هنگام ثبت نام برای بار اول در کتاب ثبت خارجیان و دریافت جواز اقامت با مدت اعتبار بیشتر از سه ماه، 18 ساله یا بزرگتر و زیر سن 65 سال باشید.

3.

) هنگام ثبت نام برای بار اول در کتاب ثبت خارجیان و دریافت جواز اقامت با مدت اعتبار بیشتر از سه ماه، مدت کمتر از سه سال بصورت قانونی در بلجیم زندگی کرده باشید.

هر قدر زود که حق اقامت در بلجیم را به هر دلیلی که دریافت کنید، باشنده قانونی تلقی می شوید.

  • در کتاب ثبت خارجیان ثبت نام شده باشید
  • در کتاب انتظار ثبت نام شده باشید

اقامت های حداکثر 3 ماه را شامل نمیشود (مثلًا اقامت سیاحتی)

بنابراین، بر اتباع خارجی که دارای کارت های C/K, D/L, E+ یا F+ باشند، لازم نیست تا پروگرام ادغام را تعقیب کنند، زیرا آنها مدت بیشتر از سه سال در این کشور بصورت قانونی اقامت داشته اند.

شهروالی باید بر اساس معلومات مندرج در کتاب ثبت ملی هنگام ثبت نام در شهروالی ، باید در مورد الزام و عدم الزام تان برای تعقیب نمودن پروگرام ادغام، بتواند تصمیم بگیرد.

با وجود مطابقت با شرایط فوق، بعضی اتباع خارجی از این شرط مستثنی نمی باشند. معلومات بیشتر در مورد استثناآت

اگر در اقامت شما انقطاعی آمده باشد (به منطقه دیگر در بلجیم یا خارج کشور نقل مکان نموده باشید) یا حق اقامت تان را از دست داده باشید، دوره انقطاع در زندگی تان ثبت خواهد شد. هر قدر زود که در شهروالی بروکسل دوباره ثبت نام شوید، پیش شرط ها و ضرب الأجل های اداری تان دوباره شروع خواهند شد. در وضعیت اقامت با وقفه، برای کسب اقامت قانونی 3 ساله، دوره های مختلف اقامت تان با هم حساب میشوند.

این تعهد به شمول افرادی میشود که در راجستر اتباع خارجی شاروالی بروکسل با مجوز اقامت کم از کم 3 ماهه از 1 جون 2022 رجیستر شده اند.

Skip to content