پروگرام ادغام

مراحل پروگرام

درخواست باید در کتاب ثبت خارجیان ثبت شود
اگر در کتاب ثبت خارجیان ساکن شهروالی بروکسل ثبت نام شده باشید، شهروالی مربوط در مورد اینکه آیا مکلف به تعقیب نمودن پروگرام ادغام هستید یا خیر، ارزیابی خواهد کرد

تحقیقات توسط شهروالی
آنها بررسی خواهند کرد که آیا بر اساس سه حالت حقوقی، به گروه هدف مربوط میشوید یا خیر و اینکه آیا طبق کتاب ثبت ملی واجد شرایط معافیت هستید یا نه.

بروشور معلوماتی موضوع و تصدیقنامه تعهد
اگر به الزام انجام این همه تصمیم گرفته شود، شهروالی به هدف تعقیب نمودن پروگرام ادغام برای تازه واردها به بروکسل، یک بروشور معلوماتی و یک تصدیقنامه تعهد را صادر خواهد کرد.

ضرب الأجل 6 ماهه برای ثبت نام کردن BON یا در BAPA
شما باید در خلال شش ماه پس از دریافت تصدیقنامه در BON یا BAPA ثبت نام کنید. BON یا BAPA یک تصدیقنامه ثبت نام را به شما خواهد داد.

ضرب الأجل 18 ماهه برای تکمیل پروگرام ادغام.
شما باید پروگرام ادغام را در خلال 18 ماه پس از ثبت نام تکمیل کنید. BON یا BAPA به شما یک تصدیقنامه تکمیل پروگرام خواهد داد.

شما باید به شهروالی محل زندگی خود، تصدیقنامه های ثبت نام و تکمیل پروگرام را ارائه کنید. این کار را میتوان از طریق BON یا BAPA به شکل حضوری در دفاتر شهروالی یا توسط ایمیل انجام دهید. آدرس ایمیل شهروالی در تصدیقنامه تعهد موجود میباشد.