پروگرام ادغام

تعلیق

میتوانید از اشتراک در پروگرام اجباری ادغام، بصورت مؤقت تعلیق بگیرید. زمان لازم برای تکمیل پروگرام ادغام را میتوان تمدید کرد، در صورتیکه بتوانید مدرکی برای درخواست تعلیق به شهروالی تان ارائه کنید: از طریق BON یا BAPA، با رفتن حضوری به دفتر شهروالی یا توسط ایمیل. شرایط ذیل مطابقت میکند:

مدت تعلیق: 3 ماه قابل تمدید.

مدرک:

  • تقسیم اوقات پروگرام ادغام
  • ساعات کاری یا آموزش:

برای ارائه سوابق ساعات کاری میتوانید نمونه را از اینجا دانلود کنید. باید توسط کارفرمای تان خانه پری و امضاء شود.

مدت تعلیق:طول مدت مریضی مطابق آنچه که در تصدیقنامه صحی بیان شده باشد، حداقل بصورت مجموع 1 ماه که قابل تمدید است.

مدرک: تصدیقنامه صحی. میتوانید نمونه تصدیقنامه صحی را از اینجا دانلود کنید. این سند باید توسط داکتر خانه پری و امضاء شود.

لطفًا به خاطر داشته باشید که درخواست تعلیق به دلایل صحی باید بصورت حضوری در دفاتر شهروالی شما یا توسط ایمیل به شهروالی ارائه شود.

مدت تعلیق: 6 ماه قابل تمدید.

مدرک: تصدیقنامه صحی. میتوانید نمونه تصدیقنامه را از اینجا دانلود کنید. این سند باید توسط داکتر خانه پری و امضاء شود.

لطفاً توجه داشته باشید که درخواست تعلیق بر اساس تصدیقنامه صحی باید شخصاً ار دفاتر شهروالی شما یا از طریق ایمیل به شهروالی ارائه شود.

مدت تعلیق: 3 ماه پس از تولد، در صورت شیردهی با احتمال تمدید 9 ماه.

مدرک::

  • اگر در بلجیم زایمان کرده باشید: نیاز به ارائه مدرک به شهروالی ندارید. هنگام درخواست تعلیق، شهروالی کتاب ثبت ملی را چک خواهد کرد.
  • اگر در خارج کشور زایمان کرده باشید: کارت تولد.
  • اگر شیرده باشید: تصدیقنامه طبی. میتوانید نمونه تصدیقنامه را از اینجا دانلود کنید. این سند باید توسط داکتر خانه پری و امضاء شود.

لطفاً توجه داشته باشید که درخواست تعلیق بر اساس تصدیقنامه صحی باید شخصاً ار دفاتر شهروالی شما یا از طریق ایمیل به شهروالی ارائه شود.

مدت تعلیق: 2 ماه پس از وفات، غیر قابل تمدید. مدرک:

مدرک::

  • اگر وفات در بلجیم صورت گرفته باشد: نیاز به ارائه مدرک به شهروالی ندارید. هنگام درخواست تعلیق، شهروالی کتاب ثبت ملی را چک خواهد کرد.
  • اگر وفات در خارج کشور صورت گرفته باشد: تصدیقنامه وفات.

مدت تعلیق: مجموع مدت ارائه شده پروگرام در تصدیقنامه سازمانده با امکان تمدید.

مدرک: تصدیقنامه از سازماندهنده تأیید شده

مدت تعلیق: حداکثر 6 ماه با امکان تمدید 6 ماه دیگر در هر مورد.

مدرک: تصدیقنامه از سازماندهنده تأیید شده (BON/BAPA).

مدت تعلیق: 6 ماه با امکان تمدید برای فقط 6 ماه دیگر.

مدرک: سندی مبنی بر اینکه در لیست انتظار حداقل سه مرکز مراقبت از اطفال هستید.

Skip to content