پروگرام ادغام

به وبسایت پروگرام ادغام برای تازه واردها در بروکسل خوش آمدید

ساکن شدن در یک کشور جدید میتواند باعث مطرح شدن پرسش های زیادی در مورد مسائلی چون آموزش زبان، حقوق و مکلفیت های شما منحیث شهروند، پیدا کردن خانه، وظیفه و/یا فرصت های کارآموزی و مراقبت صحی شود.

به زودترین فرصتی که در کتاب ثبت خارجیان در یکی از شهروالی های بروکسل ثبت نام شوید، میتوانید یک پروگرام رایگان ادغام را در BAPA یا BON به زبان خود تان یا به زبانی که میدانید، تعقیب کنید.

اکثر کارکنان اجتماعی یا مربیان BAPA و BON "کارشناسان با تجربه" اند. به این معنا که آنها خودشان در یکی از مقاطع، پروگرام ادغام را تعقیب نموده بودند. آنان از تجربه های خود برای رهنمایی و کمک به تازه واردهای دیگر استفاده میکنند. آنان کاملًا احساس شما را درک میکنند. در صورت داشتن هر گونه پرسشی میتوانید به آنان مراجعه کنید.

پروگرام ادغام شامل موارد ذیل میباشد:

سیر خوش آمدید که در جریان آن نیازهای مربوط به رهایش، پول، مراقبت صحی و نیازهای دیگر ارزیابی می شوند؛

آموزش شهروندی و جامعه مدنی؛

دروس زبان، در صورت نیاز: دروس هالندی در BON یا دروس فرانسوی در BAPA.

با توجه به سازماندهنده، شما میتوانید در فعالیت های دیگر بصورت داوطلبانه (ورکشاپ ها، آموزش ویژه، کار داوطلبانه وغیره) نیز شرکت کنید.

5 دلیل خوب برای شمولیت:

آشنا شدن شما را با محیط جامعه بلجیمی و بروکسل آسان می سازد؛ فرصت آشنایی با افراد جدید را مهیا می سازد؛ کمک می کند تا احساس بودن در وطن خود تان را داشته باشید.

زبان فرانسوی یا هالندی را می آموزید. در صورتیکه بخواهید در بلجیم زندگی و کار کنید، این یک امتیاز به حساب می رود.

BAPA و BON کورس ها و حمایت های شخصی را به زبان خود تان – بصورت آنلاین – پیشکش می دارد.

با تکمیل موفقانه پروگرام تصدیقنامه ادغام را بدست می آورید. این در بدست آوردن تابعیت بلجیم به شما کمک میکند.

در برسمیت شناسی دیپلوم های تان در تمام مراحل رسمی حقوقی مانند وضعیت اقامت، روند پناهجویی یا در صورتیکه میخواهید تابعیت بلجیم را کسب کنید، کمک میکند.

Skip to content